Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://geekcat/pl. Administratorem strony jest UNICATS Justyna Kot, NIP 792 220 9025, REGON 383578601, adres: Czelatyce 163, 37-562 Rokietnica. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail [email protected].

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Justyna Kot, UNICATS Justyna Kot, NIP 792 220 9025, REGON 383578601, adres: Czelatyce 163, 37-562 Rokietnica, prowadząca blog Geek Cat.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://geekcat.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony lub Sklepu

§ 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie i w Sklepie, takich jak formularz zapisu na newsletter lub formularz zakupowy w Sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zakupowego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia Użytkownika
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168, – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 • Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu dodania komentarza na blogu.
 • UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera.
 • HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA – w celu korzystania z systemu CRM i sytemu do chat botów

11. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

 • Newsletter – w celu zapisania się do newslettera Użytkownik musi przekazać Administratorowi za pomocą formularza zapisu na newsletter takie dane, jak imię oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w sposób prawidłowy zapisu do newslettera, (oraz do umożliwienia Administratorowi przesyłania Użytkownikowi newslettera, informacji o zaktualizowanych produktach lub przypomnień dotyczących zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie), na podstawie jego zgody wyrażonej podczas wypełniania formularza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podane przez Użytkownika dane przetwarzane będą przez Administratora przez czas funkcjonowania newslettera. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania newslettera, co w konsekwencji spowoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy Administratora. Dane Użytkownika na jego żądanie mogą być także w każdej chwili sprostowane, zaktualizowane, lub usunięcie z bazy.
 • Kontakt – Użytkownik ma możliwość nawiązania z Administratorem (oraz autorem Strony) kontaktu za pomocą poczty elektronicznej poprzez wysłanie mu wiadomości, co skutkuje przekazaniem Administratorowi w celach kontaktowych adresu e-mail Użytkownika, oraz możliwością przekazania przez Użytkownika w treści wiadomości także innych danych osobowych, jak np. imię czy nazwisko. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. W takiej sytuacji przekazane przez Użytkownika dane przetwarzane są w celach kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu), a podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Użytkownik ma prawo aby domagać się od Administratora przedstawienia historii korespondencji, jeśli podlegała archiwizacji, oraz domagać się jej usunięcia, pod warunkiem, że archiwizacja korespondencji nie jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora (jak np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami).
 • Zamówienia – w celu złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie Użytkownik musi podać niezbędne do realizacji zamówienia dane, takie, jak imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie wymienionych danych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych oraz w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego, tj. w związku z obowiązkiem przechowywania faktur z danymi osobowymi Użytkowników, którzy zrealizowali zamówienia, przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych na zamówieniach, Użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia oraz nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych i domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Użytkownik nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu przezadminisvratora jego danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia swoich danych z bazy Administratora.
 • Reklamacje i odstąpienie od umowy – w celu złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy Użytkownik musi przekazać Administratorowi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane Administratorowi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy, Użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Użytkownik może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez Administratora w celach statystycznych, jak również domagać się ich usunięcia z bazy. Zgodnie z art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 3

Pliki cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:
 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • kod śledzenia Yandex Metrica – w celu analizy ruchu na Stronie; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.
 • komentarze Disqus – dodając komentarz na Stronie, przekazujesz swoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej, adresu IP i treści komentarza. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane z bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy Strona przestanie istnieć. Do systemu Disqus, dane Użytkownika trafiają na podstawie umowy Użytkownika zawartej z firmą Disqus. O celach i czasie przetwarzania danych w systemie Disqus decyduje firma Disqus. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są na Stronie wyłącznie w celu opublikowania komentarza. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na Stronie przy dodanym komentarzu.
 • kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.
 • afiliacja – na Stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych, bannerów afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą  wystąpić pliki cookies następujących firm: Trade Tracker, Convertiser, Ceneo, MailerLite, Theme Forest, Helion.

§ 4

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist